Salon jest miejscem spotkań łączącym ludzi kultury, nauki i polityki o różnorodnych poglądach
i przekonaniach.

 • Ideą Salonu jest integracja wrocławskich elit naukowych, politycznych i kulturalnych poprzez organizowanie spotkań dyskusyjnych na takie tematy, które budzą żywe zainteresowanie wśród przedstawicieli różnych dziedzin i środowisk.

 • Spotkania w Salonie różnią się od typowych odczytów i prelekcji tym, że gość specjalny proszony jest o (stosunkowo krótkie) wprowadzenie, które sprowokuje możliwie żywą i inspirującą dyskusję. Stosownie do tego temat powinien być dobrany tak, aby miał pewne uniwersalne aspekty i był interesujący dla przedstawicieli różnych dziedzin.

 • Szczególnie atrakcyjny dla gości salonu jest dynamiczny charakter spotkań, możliwość wysłuchania wielu opinii na dany temat, formułowanych z bardzo różnych punktów widzenia. Sposobność do bardziej indywidualnego i bezpośredniego kontynuowania wątków dyskusji daje 45-minutowy antrakt.

 • Dyskusje w czasie spotkań są nagrywane i dokumentowane. W salonie obowiązują elegancki ubiór i salonowe zachowanie. Wszyscy goście są zapraszani indywidualnie przez gospodarza. Kolejne spotkania prowadzone są przez różne osoby wybierane zazwyczaj z grona dotychczasowych gości salonu.

Plan spotkania. Spotkanie dyskusyjne składa się
z trzech części.

 • Pierwsza część spotkania trwa 2 godziny. W tym: rozpoczęcie spotkania 5-8 min., wprowadzenie do dyskusji 30-40 min., dyskusja przed przerwą ponad 60 min.

 • Przerwa (antrakt)jest istotną częścią spotkania w salonie (rozmowy salonowe, napoje, poczęstunek – w tym przepyszny chleb ze smalcem dostarczany regularnie od kilku lat z Wojnowickiego Zamku przez państwa Iwonę i Franciszka Oborskich) i trwa około 45-60 minut (stosownie do potrzeby).Nie należy jej skracać, ponieważ to ona nadaje w głównej mierze spotkaniu charakter salonowy !

 • Trzecia część przeznaczona jest na dokończenie dyskusji, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości i podsumowanie. Toczy się zwykle w nieco swobodniejszej atmosferze, bez ustalonego limitu czasowego.

  Niektóre spotkania mogą mieć charakter wyjątkowy (wizyta wybitnej osobistości, proszony odczyt, kameralna uroczystość itp.).Charakter i przebieg takich spotkań planowany jest indywidualnie.(Goście powinni być uprzedzeni o specjalnym charakterze spotkania i wyjątkowym czasie trwania ewentualnego odczytu)

  Współorganizatorami spotkania są gość specjalny, który proponuje stosowny temat i przygotowuje wprowadzenie do dyskusji, oraz prowadzący spotkanie, który rozpoczyna spotkanie, udziela głosu
  w trakcie dyskusji i czuwa nad jej przebiegiem. Prowadzącym powinna być osoba, która wcześniej uczestniczyła już
  w spotkaniach w salonie i zna jego zasady.

Gość specjalny:

 • Szczególny charakter spotkań dyskusyjnych w salonie oraz elitarne audytorium wyznaczają gościowi specjalnemu szczególną rolę. Jego zadaniem jest sprowokowanie żywej i inspirującej dyskusji (a nie wygłoszenie prelekcji!). Pod tym kątem wybiera on temat i pod tym kątem proponuje ewentualnie zaproszenie wybranych przez siebie osób.

 • Praktyka pokazuje, że idealnym rozwiązaniem jest, gdy w trakcie dyskusji gość specjalny odpowiada sumarycznie na pytania po serii 5-7 wypowiedzi (ustosunkowując się do tych kwestii, które uważa za najistotniejsze). Gość specjalny ma oczywiście prawo do zabrania głosu w dowolnym momencie, jeśli uważa to za niezbędne. Idea spotkań w salonie jest jednak taka, aby dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim gościom i przedstawienie możliwie wielu opinii i punktów widzenia.

 • Zadaniem gościa specjalnego nie jest ustosunkowywanie się do wszystkich głosów w dyskusji. Takiego postulatu nie da się pogodzić z tym, żeby dyskusja była jednocześnie żywa i ciekawa. Dyskusja może pozostać niezamknięta, niedokończona. Ważne, żeby była inspirująca i prowokowała do dalszych przemyśleń.

Prowadzący spotkanie :

 • Rozpoczynając spotkanie prowadzący wygłasza kilka zdań na temat salonu, przedstawia krótko swoją osobę oraz (obszerniej) gościa specjalnego, przypomina gościom o skarbonce ( prośbie finansowego wsparcia działalności salonu).

 • W miarę możności prowadzący powinien przedstawiać zabierających głos lub poprosić o szersze przedstawienie się ( jako że dyskusja jest nagrywana i zapisywana ): utartym zwyczajem jest podawanie nazwiska i imienia, specjalności/zawodu oraz miejsca pracy.

 • Prowadzący powinien zadbać o to, aby w części pierwszej spotkania dyskutanci nie przeciągali swych wypowiedzi ponad 5-7 minut. Gdy widać, że jest bardzo wielu chętnych do głosu, należy poprosić zdecydowanie o ograniczanie swych wypowiedzi do 5 min. Oferując
  w zamian możliwość zabrania głosu po przerwie, kiedy to wypowiedzi nie są limitowane czasowo ( oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku).

 • Z postulatem ograniczania wypowiedzi nie należy jednak występować zbyt pochopnie, żeby nie zgasić dyskusji. Jeśli dyskusja ma spokojniejszą formę, rozwija się wolno, należy pozwolić gościom na dłuższe wypowiedzi.

 • Zadaniem prowadzącego jest również dbanie o wyznaczone limity czasowe (obowiązuje to też gościa specjalnego ), których optymalność wynika z doświadczenia. W szczególności w spotkaniu rozpoczętym o godz. 19.00 przerwa powinna zostać ogłoszona nie później niż o 21.00 !